strona główna
 regulamin


NOWY SERWER

Logowanie - Poczta

Logowanie - Panel

ADVIS

Regulamin świadczenia usług internetowych przez firmę ADVIS

Niniejszy regulamin dotyczy usług internetowych świadczonych przez ADVIS i określa obowiązki Abonentów korzystających z tych usług oraz zobowiązania ADVIS w zakresie świadczenia tych usług.

Zobowiązania firmy ADVIS

ADVIS zobowiązuje się do ciągłego świadczenia usług internetowych z zastrzeżeniem przerw przeznaczonych na konserwację i konfigurację urządzeń, o których abonenci zostaną powiadomieni z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Zobowiązania Abonenta

 1. Abonent płacąc abonament akceptuje niniejszy regulamin. Nie jest wymagane sporządzanie odrębnej umowy.
 2. Abonent zobowiązuje się do terminowego regulowania należności wynikających
  z niniejszego regulaminu płatnych na podstawie zgodnych z warunkami przedstawionymi
  w niniejszym regulaminie faktur przesyłanych każdorazowo przez ADVIS.

Inne postanowienia

 1. Ewentualne zmiany cen usług abonamentowych będą podane za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 30-to dniowym.
 2. Zmiany cen nie dotyczą wniesionych już opłat.
 3. ADVIS nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikłe
  z nieprawidłowego użytkowania sieci przez Abonenta, działania czynników niezależnych
  i osób trzecich.
 4. Nie uregulowanie przez Abonenta należności wynikającej z faktury spowoduje zablokowanie usług Abonenta, do czasu udokumentowania przez Abonenta dokonanej płatności, a w przypadku domen internetowych może skutkować ich zwolnieniem i koniecznością ponownej rejestracji.
 5. Opóźnienie płatności spowoduje naliczanie odsetek w wysokości 0,15 % za każdy dzień zwłoki.
 6. Dane Abonenta mogą zostać umieszczone na liście referencyjnej, chyba że Abonent nie wyrazi na to zgody.
 7. Rozwiązanie współpracy może nastąpić na podstawie pisemnego oświadczenia z 30-to dniowym terminem wypowiedzenia.
 8. W przypadku nieuregulowania zobowiązań przez Abonenta, współpraca może zostać rozwiązana przez ADVIS bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 9. Rozwiązanie współpracy przez Abonenta nie nakłada na ADVIS obowiązku zwrotu zapłaconego abonamentu, ani anulowania ewentualnych zobowiązań Abonenta wobec ADVIS.
 10. ADVIS zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie bez wcześniejszego powiadamiania klientów.


 

 

 

 

 

nazwisko 
e-mail 
 
office@advis.pl mary@advis.pl joe@advis.pl ADVIS, ul. Inflancka 27, 61-132 Poznan